Hà Nội: Ứng dụng công nghệ thông tin để họp trực tuyến thay thế họp trực tiếp

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh chủ trì một hội nghị trực tuyến. Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố (chủ yếu là phương thức họp trực tiếp và gửi văn bản giấy sang phương thức làm việc trên môi trường mạng, sử dụng văn bản điện tử, điểm danh đại biểu dự họp bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, tổ chức họp trực tiếp kết hợp họp trực tuyến, thực hiện biểu quyết và lấy ý kiến thành viên dự họp bằng hình thức điện tử để bảo đảm thời gian và đúng nguyên tắc tập trung dân chủ), Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tham mưu các nội dung họp, điều hành của UBND thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hình thức họp trực tuyến thay thế họp trực tiếp bảo đảm thông suốt, ổn định, hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố khi tham mưu các văn bản chỉ đạo, văn bản giao việc, văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố, yêu cầu xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai thực hiện theo hướng giao đích danh cho đồng chí giám đốc, thủ trưởng, người đứng đầu của một cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện.

Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì chịu trách nhiệm chính đối với các nội dung tham mưu và chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện. Các cơ quan, đơn vị có vai trò phối hợp theo đúng chức năng, nhiệm vụ và bảo đảm thời gian, tiến độ theo đúng yêu cầu của cơ quan chủ trì.

Các văn bản giao việc cần bảo đảm rõ nội dung, nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành, thời hạn báo cáo. Thực hiện việc tích hợp thời hạn giao việc trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung của thành phố để các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, yêu cầu được giao.

Tại công văn này, Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu kiện toàn bổ sung các Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố vào thành viên Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 theo Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 2-2-2024 của UBND thành phố về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố à Nội năm 2024.

Ngoài các đơn vị dự kiến kiểm tra theo Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 9-1-2024 của UBND thành phố về việc kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo cần tập trung, tăng cường kiểm tra các cơ quan, đơn vị có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức hoặc qua thông tin báo chí; thực hiện phúc tra đối với các đơn vị đã có kết luận kiểm tra nhưng tiếp tục có phản ánh, kiến nghị hoặc có dấu hiệu không khắc phục thiếu sót, hạn chế đã được xác định rõ trong kết luận kiểm tra, để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, khơi thông nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nâng cao chất lượng giải quyết, phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính.