Bộ Giáo dục - Đào tạo phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Yên Bái

Bộ Giáo dục - Đào tạo chính thức phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Yên Bái

Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh ên Bái lớp 11 được biên soạn theo lĩnh vực và chủ đề, phục vụ cho việc dạy học và học, tổ chức các hoạt động giáo dục trong các trường THPT của tỉnh Yên Bái với tổng thời lượng là 35 tiết, tương ứng với 7 chủ đề: Nhân vật tiêu biểu của tỉnh Yên Bái; Văn học hiện đại tỉnh Yên Bái; Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở tỉnh Yên Bái; Phát triển công nghiệp ở tỉnh Yên Bái; Phát triển nghề nghiệp ở tỉnh Yên Bái; Bình đẳng giới trong các lĩnh vực ở tỉnh Yên Bái; Phát triển nông nghiệp xanh ở tỉnh Yên Bái.

Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Yên Bái lớp 11 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thẩm định và Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Đây là tài liệu chính thức được sử dụng trong các trường THPT trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm học 2023 - 2024.

Việc biên soạn tài liệu được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục và pháp luật liên quan; nội dung, thông tin đảm bảo xác thực, khoa học, thể hiện tính sư phạm, bám sát mục tiêu đổi mới giáo dục, đào tạo và yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh lớp 11.

Thủy Thanh