Quảng Nam đề xuất đầu tư 12 dự án phát triển nhà ở

Phó chủ tịch tỉnh ảng Nam, ông Nguyễn Hồng Quang đã ký văn bản gửi đề nghị Thường trực HĐND Tỉnh thống nhất danh mục dự án đầu tư thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Cụ thể, tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đề nghị thực hiện 2 dự án nhà ở thương mại và 4 dự án nhà ở xã hội.

Trong đó, dự án nhà ở thương mại gồm Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương; có quy mô khoảng 3,5 ha. Dự án thuộc danh mục các dự án điều chỉnh mục tiêu đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. UBND tỉnh đã ban hành chấm dứt hoạt động đầu tư để tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án thứ hai là Khu đô thị Vĩnh An, phường Điện An; có quy mô khoảng 21,79 ha.

Các dự án nhà ở xã hội nằm trên địa bàn thị xã Điện Bàn gồm Khu dân cư thu nhập thấp khu 2 tại phường Điện Nam Trung; quy mô: khoảng 4,53 ha. Khu dân cư thu nhập thấp khu 3 tại phường Điện Nam Trung; quy mô: khoảng 6,5 ha.

Ngoài ra, Khu dân cư thu nhập thấp khu 4 tại phường Điện Nam Trung, Điện Nam Đông; quy mô khoảng 14,2 ha. Khu dân cư thu nhập thấp khu 5 tại phường Điện Nam Trung; quy mô khoảng 4,17 ha.

Tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đề nghị thực hiện 2 dự án nhà ở thương mại và 4 dự án nhà ở xã hội.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam các dự án này trước đây do Quỹ đầu tư phát triển tỉnh làm chủ đầu tư. Do vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đã dừng thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư và chuyển giao cho UBND thị xã Điện Bàn quản lý.

Việc trình phê duyệt danh mục kế hoạch phát triển nhà ở, làm cơ sở thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Nhà đầu tư sau khi được lựa chọn có trách nhiệm lâp, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 (nếu có) đảm bảo phù hợp với nhu cầu, hiệu quả sử dụng đất, loại hình nhà ở, tiêu chuẩn diện tích nhà ở, đảm bảo tuân thủ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, khớp nối hạ tầng khu vực.

Ngoài thị xã Điện Bàn, tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đề nghị thực hiện 4 dự án. Cụ thể, Khu dân cư Bắc Hòa Bình, xã Tam Thái; quy mô khoảng 11,4 ha. Khu dân cư Cây Sanh, xã Tam Dân; quy mô khoảng 19,8 ha. Khu đô thị Tân Phú, thị trấn Phú Thịnh; quy mô khoảng 45,4 ha. Khu dân cư Tam Dân, xã Tam Dân; quy mô khoảng 37,9 ha.

Tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đề nghị thực hiện Khu dân cư nông thôn mới - chợ xã Bình Quý; quy mô khoảng 9,9 ha và Khu dân cư Bình Nguyên, xã Bình Nguyên: quy mô và khoảng 12 ha.

Hoàng Anh