Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở theo hướng thực chất

Phó giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nguyễn Thị Kim Hương phát biểu tại buổi làm việc với phường Long Bình Tân. Ảnh: An Nhân

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận 2 phường: Trảng Dài, Long Bình Tân có ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch chung về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện đúng quy trình đánh giá, công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

Đặc biệt là 2 phường đều có sự phối hợp Ủy ban Mặt trận tổ quốc và công an phường trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nguyễn Thị Kim Hương đề nghị 2 phường cần triển khai đầy đủ các nhiệm vụ công tác hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật theo các kế hoạch của UBND thành phố Biên Hòa; thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật theo hướng thực chất, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (trong đó cần chú trọng huy động đội ngũ cán bộ, công chức của phường, đặc biệt là công an phường, người có hiểu biết về pháp luật tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở); phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức phụ trách các lĩnh vực tham mưu thực hiện và theo dõi, tự đánh giá, tập hợp hồ sơ minh chứng đối với các chỉ tiêu, tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật tương ứng.

Phó giám đốc Sở Tư pháp đề nghị, phường Trảng Dài và Long Bình Tân phải tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với việc xây dựng đô thị văn minh của địa phương...

An Nhơn